Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

GOK

“Een school is als een mozaïek: elke leerling, elk personeelslid een eigen kleur en vorm, de ene schitterend, de ander bontgekleurd.

Samen vormen ze een fantastisch geheel, een prachtig kunstwerk met veel uitstraling. Elk puzzelstukje past naast een ander en komt juist door die relatie met de ander ten volle tot zijn recht!”

Liesbeth Verholen, lid PACT

Wat is het doel van deze GOK-cyclus?

GOK heeft in de eerste plaats aandacht voor kinderen en jongeren uit kansarme milieus. Een goed GOK-beleid wil deze jongeren maximale kansen bieden om binnen hun mogelijkheden een succesvolle (school)loopbaan uit te bouwen. Onze school wil de GOK-uren aanwenden om nieuwe initiatieven op te starten die een aantal struikelblokken wegnemen.

Bij de vorige cyclus legden we het accent op zelfkennis en zelfontplooiing. Nu focussen we op het individu in relatie tot anderen, binnen de brede context van school en maatschappij. Leven is immers samen leven. In relatie met anderen kunnen we onze eigen identiteit verfijnen en ons intellectueel ontwikkelen.

Welke problematiek willen we aanpakken?

Om een deelname aan het maatschappelijk gebeuren te garanderen is geletterdheid heel belangrijk. Wie uit een kansarm milieu komt beschikt vaak niet over voldoende basis om volwaardig te participeren aan elementaire situaties en op gepaste wijze te interageren. Lezen, interpretatie van officiële documenten, het gepaste communicatieregister vinden … vormen vaak een struikelblok.

Binnen deze context zien we een algemene nood aan ondersteuning en opleiding. We prioriteren communicatie omdat dit ons inziens het cruciale element is om tot verbinding te komen.

Hierbij aansluitend stellen we vast dat de wil tot communicatie evenzeer cruciaal is maar zeker geen evidentie bij jongeren. We ervaren een te grote gerichtheid op gelijkenissen met de eigen identiteit. In de hedendaagse multiculturele samenleving is een openheid van geest voor ‘anders zijn’ echter een must. Idealiter gaat deze openheid verder dan de zuivere tolerantie: de uitwisseling is een bron van innerlijke verrijking en zelfontplooiing. We gaan op zoek naar complementariteit om tot een gezamenlijke meerwaarde te komen.

Onze leerlingenpopulatie is een weerspiegeling van de maatschappelijke diversiteit. Door alle leerlingen op dezelfde manier te onderwijzen en te behandelen doen we hen te kort. Vaak zijn het net de GOK-leerlingen die baat hebben bij een specifieke benadering omdat ze met een andere rugzak aan de startmeet verschijnen. De openheid van geest die ons in staat stelt correct in te spelen op verschillen en die we bepleiten bij onze leerlingen, zullen we dus evenzeer moeten integreren in ons eigen lesgebeuren.

Welke elementen hebben bijgedragen tot deze visie?

We handelen natuurlijk in navolging van ons opvoedingsproject. Hierin lezen we het belang van interactie en uitwisseling met anderen:

De ruwe parel rolt vanuit de hand van de visser in de rieten mand.
De parels rollen er over elkaar heen in een vloeiende beweging…
Elke aanraking – streling of botsing – met de andere parels verandert zijn kleurschakering…
De visser laat toe dat de ene parel de andere slijpt tot elke parel zijn eigen vorm krijgt…

Een nieuwe cyclus start ook met een nieuwe BSA. De conclusie uit de vorige cyclus aangevuld met de rijke input en ideeën van de nieuwe leden, stelde ons vrij snel in staat om de richting van deze cyclus te bepalen. Vertrekkend vanuit de vastgestelde noden van onze (GOK)-leerlingen vonden we verschillende zinvolle projecten. We bundelden de verschillende voorstellen en stelden ze samen met de gekozen GOK-thema’s voor aan het lerarenkorps en de ouders (via school- en ouderraad). Uit de stemming bleek hun quasi unanieme steun en goedkeuring.

Hoe pakken we dat aan?

In de eerste graad hebben we gekozen voor de thema’s taal en diversiteit, en in de tweede/derde graad voor preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen en diversiteit.

De thema’s geven ons een passend kader om de leerlingen te begeleiden in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen (cfr. actieplan).

De uitbreiding van het GOK-team geeft ons de mogelijkheid om binnen het team te ‘specialiseren’. Zo zullen de verschillende collega’s (bij voorkeur in duo) telkens de trekker zijn van één of meerdere thema’s. We plannen frequent themagebonden overleg tussen de respectieve trekkers, de betrokken GOK-coördinator en de directie. Op de tussentijdse vergaderingen met het hele team waken we over het algemene kader en stemmen we onze acties op mekaar af.

Wie geeft de leerlingen de nodige ondersteuning?

De leerkrachten hebben een cruciale rol bij deze processen en zijn de belangrijkste actoren bij het realiseren van de thema’s. Ze instrueren door hun voorbeeldfunctie (bv. verbindende communicatie), begeleiden actief bij bepaalde processen (bv. acties rond racisme) en passen indien nodig hun lesgeven aan (bv. differentiatie).

De schoolleiding voorziet de nodige omkadering en opleidingen voor alle betrokken leraren. Door leerlingen en leerkrachten te stimuleren helpen ze de gestelde doelen te realiseren.

Besluit

Via de GOK-initiatieven willen we alle participanten sensibiliseren en stimuleren om deze visie te realiseren. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat de leerlingen die onze school verlaten over de nodige tools beschikken om te interageren binnen de maatschappij, en dit in de brede zin van het woord.