Humane wetenschappen aso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je krijgt een inleiding in het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. 

Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken te analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt hiervoor kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. 

We verrijken de lessentabel met een uur informatica.

De leerling humane wetenschappen

 • Je hebt interesse in het studiedomein Maatschappij en welzijn.  
 • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 
 • Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. 
 • Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. 
 • Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. 
 • Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. 

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels32
Frans44
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing12
Filosofie12
Sociologie en psychologie33
Artistieke vorming1
Informatica1
Mens en samenleving1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Humane wetenschappen (DOD)Maatschappij- en welzijnswetenschappen (DGD)
 • Leerplan sociologie en psychologie
 • Leerplan filosofie
 • Leerplan verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis
 • Leerplan sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
 • Leerplan filosofie: toegepast binnen de context maatschappij en welzijn
 • Leerplan basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Wat na de tweede graad Humane wetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen: 

 • Humane wetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit)
 • Welzijnswetenschappen (domeingebonden doorstroomfinaliteit)

Er zijn een aantal vakspecifieke doelen waar je in de tweede graad reeds naartoe werkt zoals voor filosofie (filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies), kunstbeschouwing, sociologie en psychologie (sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders). Deze doelen geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten (cesuurdoelen).
Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis zijn er in de tweede graad verdiepte basisdoelen.